Author Archives: bachtin

Disputas – avhandling om filmpedagogikk i lys av Bakhtin

Pedagogen Trond Eriksen disputerer 12 mai ved Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU, på avhandlingen Pedagogiske muligher i filmopplevelsens emosjonelle engasjement. Sentralt i avhandlingen er dialogens betydning for elvenes læringspotensiale i møte med film: I dette står møtebegrepet, erfaringsbegrepet, emosjonenes funksjon og en grunnleggende dialogisk forståelse av vår eksistens sentralt. Det er gjennomført et feltarbeid der elever fra henholdsvis ungdomsskole og videregående
skole har sett film. Til dette er det etablert et metodisk opplegg for å lokalisere den umiddelbare filmopplevelsen, samt elevenes distanserte forhold til sin egen filmopplevelse. Som teoretisk grunnlag står særlig Bakhtin, men også Vygotskij, sentralt.
Anne

Bakhtin i Baltimore

Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU arrangerte 15 april et vellykket seminar om fjernsynsserien The Wire.
Et av innleggene omhandlet flerstemmigheten i serien lest i lys av Bakhtin. Oppsummering av seminaret finnes her:

http://www.adressa.no/kultur/tv/article1473634.ece

Medie- og kommunikationsleksikon

Med Samfundslitteraturs nye Medie- og kommunikationsleksikon (hovedredaktør Søren Kolstrup) kan man klare sig langt; bogen indeholder en lang række opslag inden for journalistisk, narratologi, medieteori, kommunikationsvidenskab, filmteori og så videre, alt skrevet kort og informativt.

For den Bachtin-interesserede findes der oplysende opslag om f.eks. genre og intermedialitet. Bogen er ikke helt uden skønhedsfejl, som dog let kan skaffes af vejen til næste oplag. I en anmeldelse af bogen på Växjö universitets internettidsskrift for humaniora skriver jeg mere – se humanetten
-jb

Tilbage fra Georgetown

Tilbage fra et vellykket besøg på Georgetown universitet.

Jeg holdt foredrag for Heidi Hamiltons graduate students om Bachtins intertekstualitet og begreber knyttet hertil med eksempler fra dansk ’tale’-sprog oversat til engelsk (sms, facebook, ungdomssprog mm); de var meget interesserede, og jeg fik god respons (jeg tror ikke de er vant til den slags data).

Jeg gjorde også reklame for vores nordiske netværk og gav dem netadresser. En god kontakt at have, ikke mindst fordi Heidi Hamilton også er lingvist, og de er sjældne i Bachtin-sammenhæng.

Vi holder kontakten ved lige, og jeg opfordrede hendes studerende til at skrive til mig med spørgsmål o.lign. Georgetown er et dejligt universitet, kan anbefales (se billedet!)!
– nma

Georgetown University

Bachtin og intermedialitet – Växjö universitet, december 2009

I begyndelsen af enden af sidste år mødtes Nordisk Bachtin Dialog i Växjö til et to-dages møde under titlen Bachtin og intermedialitet. Craafordska Stiftelsen og Växjö universitets internationaliseringsmidler havde gavmildt muliggjort symposiet. Omtrent tyve nordiske forskere diskuterede intermediale aspekter af Bachtins tænkning og bachtinske elementer i intermedialitetsforskningen.

Symposiet var planlagt ud fra en form, hvor ret korte oplæg direkte blev kommenteret af en velforberedt opponent, inden alle andre fik lov at diskutere de fremlagte ideer. Denne form var vellykket, ligesom alle papers var interessante, hver på sin facon, hver inden for sit område.

Diskussionerne og oplæggene strakte sig fra de mest almene kulturteoretiske diskussioner til nærsynede læsninger af Bachtin-passager, og Bachtins mulige betydning for opera, billedkunst, litteratur (selvfølgelig!), tv-serier, net-undervisning, spillefilm og reklamespots for Sveriges television, balladebilleder og balladetekster var emner for diskussioner, der kun sjældent standsede ved oplæggets afslutning, men derimod blev fortsat under mindre akademiske former ved frokoster, middag og andre tiltrængte pauser.

Ikke mindst en lille håndfuld nye Bachtin-forskere gjorde sessionerne interessante med deres nye vinkler og perspektiver på Bachtin og måde, han kan anvendes på.
-jb

Intern note

Det er et åbent spørgsmål, om NBD på mødet ved Växjö Universitet i slutningen af 2009 kom videre med det, forskergruppen i andre sammenhænge har bestræbt sig på: en større, seriøst udformet ansøgning, der kunne give NBDs arbejde lidt tydeligere retning og mere stabilitet.

På den ene side var symposiet for så vidt en direkte videreførelse af tidligere bestræbelser på at skabe fundamentet til en ”dialogisk diskursanalyse”, som markerer en åbning af Bachtins tænkning mod andre områder end det litterære.
På den anden side håber NBD’s medlemmer lige nu på, at en ansøgning hastigt indleveret ved Universitetet i Tromsø, om Bachtin og poesien, kan bære frugt.

Indtil videre er det allervigtigste nok, at NBD fortsat mødes med jævne mellemrum forskellige steder i Norden for at holde vågen åben; men forskergruppen bør overveje dens egne centripetale og centrifugale kræfters spil i dens videre arbejde: for snævert fokus begrænser horisonten og mulighederne, for bredt et fokus udvander profilen.
– jb

Bachtin in Georgetown

Så lægger jeg den smukke, danske vinter bag mig og drager mod USA, Washington DC. Jeg gælder mig, bl.a. fordi jeg den 15. januar skal tale på Georgetown University om Bachtin.
Titlen på mit foredrag er “Bakhtin’s Intertextuality in a Scandinavian Perspective” – og jeg er spændt på, hvordan de tager mod foredraget. Om de oplever store forskelle mellem den skandinaviske og den amerikanske reception, både af Bachtin og intertekstualiteten.
Mere om det, når jeg kommer tilbage.
– nma