Monthly Archives: april 2010

Disputas – avhandling om filmpedagogikk i lys av Bakhtin

Pedagogen Trond Eriksen disputerer 12 mai ved Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU, på avhandlingen Pedagogiske muligher i filmopplevelsens emosjonelle engasjement. Sentralt i avhandlingen er dialogens betydning for elvenes læringspotensiale i møte med film: I dette står møtebegrepet, erfaringsbegrepet, emosjonenes funksjon og en grunnleggende dialogisk forståelse av vår eksistens sentralt. Det er gjennomført et feltarbeid der elever fra henholdsvis ungdomsskole og videregående
skole har sett film. Til dette er det etablert et metodisk opplegg for å lokalisere den umiddelbare filmopplevelsen, samt elevenes distanserte forhold til sin egen filmopplevelse. Som teoretisk grunnlag står særlig Bakhtin, men også Vygotskij, sentralt.
Anne

Bakhtin i Baltimore

Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU arrangerte 15 april et vellykket seminar om fjernsynsserien The Wire.
Et av innleggene omhandlet flerstemmigheten i serien lest i lys av Bakhtin. Oppsummering av seminaret finnes her:

http://www.adressa.no/kultur/tv/article1473634.ece